ВЕНТИЛАЦИОННИ БОКСОВЕ тип БВ и БВ.Р

Вентилационните боксове са предназначени за вентилация на жилищни, обществени, битови и други сгради. Могат да се свързват както към смукателни, така и към нагнетателни инсталации. Монтират се във вътрешни помещения и на открито, в зависимост от проектното решение. Предназначени са за експлоатация в незамърсенаи неагресивна среда. Монтират се в помещения с нормална пожароопасност или на открито. Апаратите са конструирани така, че е осигурена защита срещу случаен допир до части под н апрежение. Вентилажионните боксове тип БВ се произвеждат в 7 типоразмера с дебит на обработвания въздух от 500 до 6500m3/h. За всеки типоразмер е разработен вариант за външен и вътрешен монтаж. Вентилационният бокс тип БВ съответства на изискванията за ел. безопасност, пожаробезопасност и херметичност по БДС EN60335-1 / EN60335-2/40 Вентилационните боксове тип БВ.Р са разработени за по-големи дебити и налягания на въздуха и се произвеждат в 9 типоразмера с дебит на обработения въздух от 600 до 35000m3/h

 


  

Вентилационни боксове тип  БВ и БВ.Р